Teemat

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne


Tavoitteena on edistää kevyttä liikennettä (kävely, pyöräily) sekä joukkoliikennettä niin, että ne olisivat mahdollisimman monelle varteenotettava kulkumuoto. Yhdyskuntarakenteen suunnittelussa pyritään ratkaisuihin, jotka tukevat em. liikkumismuotoja.

Tavoitetilat:
1. Joukko- ja kevyen liikenteen osuus suhteessa henkilöautoiluun on noussut merkittävästi.
2. Keskustaajamana on Kouvola-Kuusankoski, muita taajamia on vahvistettu (joukkoliikenne ja kevyt liikenne ovat vahvistuneet).
 Energiantuotanto ja -kulutus


Tavoitteena on energiatehokkuuden sekä uusiutuvien energiantuotantomuotojen lisääminen. Erilaiset joustot energian kysynnässä ja kulutuksessa ovat tärkeä osa tulevia energiaratkaisuja, ja niiden käyttöönottoa edistetään.

Tavoitetilat:
1. Energian käyttö on tehostunut ja uudistunut: Hyödynnetään runsaasti uusia, vähäpäästöisiä energiamuotoja sekä uudenlaisia energianjakelu- ja käyttöratkaisuja.
2. Erillislämmityksen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 80 % nykyisestä ja kaupungin omistamien kiinteistöjen ostoenergian kulutus puolitettu (-50 %).Ruoantuotanto ja -kulutus


Tavoitteena on lisätä kotimaisuuden sekä kasvis- ja kalaruoan osuutta ruokavaliossa. Muutoksella saavutetaan sekä ympäristö- että terveyshyötyjä. Alkutuotannossa halutaan edistää viljelytapoja, jotka lisäävät hiilensidontaa maaperässä.

Tavoitetilat:
1. Ruokavalio on muuttunut nykyistä ilmastokestävämmäksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi: Se on kasvispainotteinen, kotimaisuusaste on korkeampi ja kalan käyttö on lisääntynyt.
2. Hiilensidonta on kiinteä osa tuotantoa ja maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet.Luonto, vedet ja viheralueet


Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen niin rakentamattomilla kuin taajama- ja kyläalueillakin. Samalla halutaan lisätä hiilinieluja. Tavoitteessa korostuu yhteistyö kaupungin eri toimijoiden kanssa.

Tavoitetilat:
1. Taajama- ja kyläalueilla luonnon monimuotoisuus on lisääntynyt.
2. Pienvesien (etenkin virtavesien) luonnon- ja virkistysarvot ovat lisääntyneet.
3. Kouvolan alueen metsien talous- ja luontoarvot on sovitettu käytön tasolla yhteen.
4. Hiilinieluja on lisätty.Kulutus ja materiaalikierrot


Tavoitteena on kehittää kaupungin hankintoja ympäristön ja talouden kannalta kestävämmiksi sekä edistää erilaisten materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä.

Tavoitetilat:
1. Älykkäät hankinnat, joita ohjaavat elinkaarinäkökulma ja kiertotalous.
2. Rakennus- ja muun materiaalin tehokas käyttö ja maksimaalinen kierto käytön päätyttyä.Kestävät yhteisöt


Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyden kautta sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä sekä tarjota asukkaille korkeatasoista ympäristökasvatusta ja uusia mahdollisuuksia kulutustavaran korjaamiseksi ja kierrättämiseksi.

Tavoitetilat:
1. Kouvola on kestävyyskasvatuksen mallikaupunki.
2. Toimiva kulutustavaran kiertojärjestelmä on kaikkien ulottuvilla.
3. Lisääntynyt yhteisöllisyys on vahvistanut sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä.